ALL THE TIME - ALL THE WORLD!

บริการแปลภาษาเขียน

ขอบคุณอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราทำงานกับนักแปลภาษาจากทั่วโลกได้ต่อเนื่องทุกวัน. งานทั้งหมดของคุณจะถูกประมวลผลด้วยแอปพลิเคชันข้างต้นซึ่งรับรองความเชื่อมต่อของคำศัพท์ที่ใช้ในงานแปลทั้งหมดที่ทำกับลูกค้าแต่ละราย

บริการแปลภาษาที่ประทับตรารับรองแล้ว

เนื่องจากกฎหมายที่แตกต่างกันในประเทศสหภาพยุโรปต่าง ๆ เราให้บริการนี้ในประเทศเยอรมนี โปแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักรเท่านั้น. ถ้าคุณต้องการขอรับบริการนี้ในประเภทศอื่นนอกเหนือจากประเทศข้างต้น ติดต่อเราที่นี่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองว่าเราจะให้ความช่วยเหลือคุณได้.

บริการแปลภาษาที่ยืนยันความถูกต้องทางวิชาชีพแล้ว

ถ้าคุณมีความลำบากในการหานักแปลที่ประทับตรารับรอง หรือถ้าไม่มีนักแปลที่ประทับตรารับรอง คุณสามารถใช้งานแปลที่รับรองความถูกต้องทางวิชาชีพของเรา เอกสารทั้งหมดได้รับการเซ็นและประทับตราจากบริษัทของเรา. เราแปลเอกสารและยืนยันความถูกต้องของงานแปลด้วยการประทับตราสี่ประเภทด้านล่าง หลังจากนั้น เราสแกนเอกสารและส่งไปให้คุณทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับไปให้คุณทางไปรษณีย์ทุกที่ทั่วโลกผ่านบริษัทจัดส่งทั่วโลก เช่น UPS, DHL หรือบริการไปรษณีย์ดั้งเดิมเมื่อคุณขอและคิดค่าบริการเพิ่มเติม.

ให้บริการรวดเร็วทุกวันทุกเวลา

คุณต้องการรับบริการงานแปลภาษาแบบเร่งดวนหรือไม่? สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่บริการแปลภาษา 24 ชั่วโมงของบริษัทยูโรเปียน ทรานสเลชั่น เอเยนซี่ . เราจะติดต่อคุณภายใน 60 นาที วันจันทร์ ถึง วันศุกร.

นักแปลที่เป็นเจ้าของภาษา

ถ้าคุณต้องการรับบริการตรวจทานเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานเขียนให้มีความเชื่อมโยง ถูกต้อง และสมบูรณ์ โปรดส่งไฟล์มาที่กล่องจดหมายของเรา และเราจะแจ้งข้อมูลขานราคาให้คุณทราบ โปรดอย่าลืมว่าบริการตรวจทานประกอบไปด้วยการตรวจสอบข้อความว่ามีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ และเครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เจ้าของภาษาจะเป็นผู้ตรวจทานงานทุกครั้ง เราจะใช้คุณสมบัติ ติดตามการแก้ไข ใน Microsoft Word เวลาตรวจทาน.

ภาษาแปลก

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านแปลแปลกทุกภาษาทั่วโลกตามรายการภาษาด้านล่างมานานกว่า 10 ปี: ภาษาอับฮาเซีย, ภาษาแอฟริคานส์, ภาษาอัมฮารา, ภาษาอัสสัม, ภาษาอาเซอร์ไบจาน, ภาษาบาสก์, ภาษาเบงกาลี, ภาษาพม่า, ภาษาเชเชนภาษาดาร, ภาษาแฟโร, ภาษาฟิจิ, ภาษาตากาล็อก, ภาษาคุชราต, ภาษาเฮาซา, ภาษาฮีบร, ภาษาฮินดี, ภาษาไอซ์แลนด์, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาแคชเมียร์, ภาษาคาซัค, ภาษาเขมร, ภาษาเกาหลี, ภาษาเคิร์ด, ภาษาคีร์กีซ, ภาษาลาว, ภาษามลายู, ภาษามอลตา, ภาษามราฐี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาเซอร์เบีย, ภาษาเนปาล, ภาษาออสซีเชีย, ภาษาโอโรโม, ภาษาสิงหล, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสโลวักภาษาโซมาลี, ภาษาสเปน, ภาษาสวาฮีลีภาษาสวีเดน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาทาจิก, ภาษาทมิฬ, ภาษาเตลูกู, ภาษาอังกฤษ, ภาษาตุรกี, ภาษาเติร์กเมน, ภาษายูเครน, ภาษาอูรดู, ภาษาอุซเบก, ภาษาเวียดนาม, ภาษายิดดิช, ภาษาซูลู. ให้บริการแปลภาษาที่ระบุข้างต้นภายใน 72 ชั่วโมง! เราเชิญชวนให้คุณร่วมงานกับเรา