31 translators of Armenian language cooperate with us

The easiest way to get in touch with us is of course via email. We check our emails 24 hours a day. Should you have any questions, please contact us using our online contact form.

 

Average rates for translating and interpreting from and to Armenian language

Type Type of translation Rate per word
Type 1 Written translation 0.09 EUR
Type 2 Urgent translation 0.10 EUR
Type 3 Express translation 0.12.EUR
Type 4 Night Service 0.13 EUR
Type 5 Proofreading 0.06 EUR
Type 6 Technical translation 0.10 EUR
Type 7 Confirmed translation 0.09 EUR
All the above mentioned prices are only approximate. Send your enquiry to us now in order to receive final binding offer.

We offer firm delivery deadlines

Type Type of translation Deadline
Type 1 Written translation up to 72 hours
Type 2 Urgent translation up to 48 hours
Type 3 Express translation as soon as possible
Type 4 Night Service AVAILABLE - click here
Type 5 Proofreading up to 48 hours

Please note that current deadlines depend on current queues. If you wish to receive your translation as soon as possible, send your enquiry now - we will answer within 60 minutes Monday - Friday 08:00 AM - 06:00 P.M., or 120 minutes on holidays and at night. If you do not receive our quote within these time limits, it may mean we are full, and thus very sorry for being unable to help. Fortunately, Armenian is a popular language in our agency, thus, we currently do not expect any delays or longer queues.

Quick, comfortable, modern, reliable and professional worldwide translation services

Thanks to the Internet and state-of-the-art technologies we work with translators from around the globe on a regular basis.

Please see our price list, as well as the terms and conditions for providing translation and interpretation services. We have the best price offer on the market, and you can really count on our assistance, even if you need a translation from Zulu into Punjabi. Thanks to the Internet and state-of-the-art technologies we work with translators from around the globe on a regular basis.

The highest quality translation services at competitive prices! Try our services and become a satisfied customer.

With modern computer-assisted software (e.g. SDL Trados Studio) we can offer you the best quality at a reasonable price. For each customer/company we create individual vocabulary and terminology databases Ė which improves speed and accuracy. All your projects are processed using such memory software to ensure consistency of terminology and style.

Հայերեն

اյերեն (ավանդական՝ հայերէն), հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի առանձին ճյուղ հանդիսացող լեզու։ Հայաստանի և Արցախի պետական լեզուն է։ Իր շուրջ հինգհազարամյա գոյության ընթացքում հայերենը շփվել է տարբեր ժողովուրդների, բազմաթիվ լեզուների հետ, սակայն պահպանել է իր ինքնուրույնությունը, քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի (բառային ֆոնդի) ինքնատիպությունը։

We warmly invite you to cooperate with us. We do hope you will become another satisfied customer. Contact us now here.